Mortgagee Interest Insurance

Tänapäeval on üpris tavaline, et laeva ostu või hüpoteegi puhul, tuleb kokku puutuda krediidiasutusega, kes omakorda soovib kaitsta oma investeeringut. Laenuandja (pank või muu finantsasutus), kes on laeva masinate ja korpuse (Hull & Machinery) kindlustuspoliisile märgitud soodustatud isikuna või kaaskindlustusvõtjana, saab oma finantseeringut kaitsta ka täiendava „Mortgagee Interest” kindlustuslepingu sõlmimisega. Antud kaitse töötab juhul, kui kindlustusandja keeldub laevaomanikule Hull & Machinery hüvitist välja maksmast, kas laevaomaniku hooletuse või kindlustuslepingu tingimuste rikkumise tõttu. Selline olukord võib aset leida näiteks siis, kui laev rikub kindlustuslepingus äramärgitud navigatsioonipiiranguid või kui laevaomanik ei  tasu õigeaegselt kindlustuspreemiat.Tavaliselt on kindlustussummaks laenusumma, mis ei tohi olla suurem laeva kindlustusväärtusest.