Transporditerminali operaatori vastutuse kindlustus

Antud kindlustustoode on mõeldud mitmesugustele ettevõtetele, kes pakuvad transporditerminali operaatori teenust, kaupade ja veoste ladustamis-, laadimis-, lossimis- või kohale toimetamise teenust, nende tegevusest tulenevate riskide maandamiseks. Näiteks meresadamates paiknevad laod, terminalid, stividorifirmad, samuti lootsiametid, laevade kontrolli ja juhtimiskeskused, raudteejaamad, veoautoterminalid jms. Kindlustusekaitse katab terminali operaatori tegevusest tuleneva tsiviilvastutuse kolmandate isikute ees kahju tekitamise korral kolmandate isikute varale, elule või tervisele ning samuti keskonnareostuse korral. Näiteks võib tuua järgmised riskid:

  • Operaatori vastutus kauba riknemise, hävimise või puudujäägi korral,
  • Operaatori vastutus vigastuste eest kolmandate isikute varale, näiteks vagunitele, laevadele, sõidukitele, renditud tehnikale, ehitistele jms.,
  • Tsiviilvastutus lootsiameti või laevade juhtimiskeskuse süül toimunud avarii korral,
  • Operaatori vastutus kahju tekitamise eest inimeste elule või tervisele, õnnetusjuhtumi või avarii korral,
  • Tsiviilvastutus kahju tekitamise korral loodusele keskkonnareostuse tõttu,
  • Kahjud, mida kindlustusvõtja kannab seoses juhtumite uurimisega, ekspertiiside maksumus, kahjud seoses kindlustusvõtja huvide kaitsega, kulutused juriidilisele abile.