Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustus kaitseb kindlustatut kolmandate isikute varale või tervisele põhjustatud kahjude hüvitamise eest. Vahel võivad tekitatud kahjud ulatuda märkimisväärsete summadeni ja kindlustuskatte puudumisel põhjustada ettevõttele tõsist rahalist kahju. Ükskõik, mis alal kindlustatu tegutseb, säilib alati risk tekitada kahju kolmadatele isikutele.

  • Tootevastutuskindlustus katab toote poolt tekitatud kahjud kolmandatele isikutele.
  • Tööandja vastutuskindlustus katab tööandja vastutuse töötaja vigastuse korral. Antud kindlustuskatte alla võib lisada ka kutsehaigused.
  • Raudtee omaniku vastutus. Raudtee tegevust reguleeriva seaduse muudatusega 27.01.2010 on kõik ettevõtted, kes omavad raudteed, kohustatud omama vastutuskindlustuspoliisi. Antud poliis katab võimalikud kahjud kolmandate isikute (sh eraisikute) varale ja keskkonnareostused.
  • Üldvastutuskindlustus. Kindlustusandja võtab endale kohustuse katta kindlustatu põhjustatud kahjud kolmandate isikute varale või tervisele. Erialase tegevuse vastutuse korral võivad kahjud tekkida kindlustatu äritegevuse tagajärjel.
  • Kohustuslik erialase vastutuse kindlustus (kohtutäitur, notar, audiitor). Juristid, notarid, audiitorid jmt võivad olla suurema riskiga, kui teised ametid, ning neile ametitele on seaduslikult kohustuslik omada vastutuskindlustuspoliisi.
  • Ürituse korraldaja kindlustus kompenseerib isiku- ja varakahjud kolmandatele isikutele avaliku ürituse korraldamisel.
  • Üürniku või rentniku vastutus. Üürniku vastutus rentniku ees või vastupidi. Poliis katab kahjud varale ja tervisele, kompenseerib ravikulud, ajutisest või püsivast puudest tingitud sissetuleku vähenemise, matusekulud.